Társasságunk, mint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) szerinti adatkezelő az alábbi tájékoztatást adja Önnek.

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ.
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Társaságunk adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Expo Dekor Kft. honlapján (www.expodekor.hu) folyamatosan elérhető.

Az Expo Dekor Kft. honlapja (www.expodekor.hu) személyes adatot nem rögzít, a felhasználó IP címét vagy bármely más adatát nem rögzíti.

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:

I. Az Adatkezelő adatai:

Név: Expo Dekor Kft.

Székhely: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Levelezési cím, panaszkezelés: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.

Cégjegyzékszám:

Telefon: +36 1 263 6056, +36 20 468 25 05, +36 30 477 50 22

E-mail: dajka[kukac]expodekor.hu

Adatfeldolgozás:

Adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik.
A Társaságnál a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat titoktartási kötelezettség köti.
Adatvédelmi tisztviselő:

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1101 Budapest, Albertirsai út 10. címre vagy elektronikusan az dajka[kukac]expodekor.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik adattovábbítás külföldre.

II. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
 • a Társaság kiállítás-szervezői, installáció-építői tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 • lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 • szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 • vagyonvédelem, személyi biztonság;
 • törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából
Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, mindig érdekmérlegelés szükséges
Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
 • a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 • kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
 • szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Marketing tevékenység céljából weboldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 • on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem.
 • a Társaság honlapján sütik (cookie-k) használata és az általuk rendelkezésre bocsátott adatok kezelése – jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontok. A Társaság jogos érdeke: a felhasználó élmény javítása az üzletszerzés és üzleti jóhírnév érdekében, statisztikák gyűjtése, célzott hirdetések elhelyezése, a látogató számára a releváns ajánlatok megjelenítése.
Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap üzemeltetője kezelheti.)
Az adatkezelés időtartama:
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8+1 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8+1 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: korlátlan időtartam.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
Kamera felvételek megőrzése: 3 munkanap
Jogszerűen kezelt üzletszerzési adatbázis és tilalmi lista: folyamatosan, az érintett törlésre irányuló nyilatkozatáig. (ezen szabály kizárólag az üzletszerzési adatbázisra és tilalmi listára alkalmazandó és független a többi adatkezeléstől)

III. Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. kizárólag hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 7. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 8. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
 9. tiltakozás a személyes adat használata ellen, vagy
 10. felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jog.
IV. Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.

Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
V. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Expo Dekor Kft.
adatkezelő / adatfeldolgozó
képviseletében: Kelemen Tamás